Termes i Condicions

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Pol·len edicions sccl informa a les persones Usuàries:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 • Responsable: Pol·len edicions sccl
 • Finalitat: Gestionar les dades a les que l’empresa accedeix com a conseqüència de la venda en línia. Així mateix, s’autoritza l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser d’interès pels usuaris, en el cas de que hagin autoritzat l’enviament de les mateixes.
 • Legitimació: Obtenir el consentiment de l’interessat per procedir al tractament amb la finalitat citada en l’apartat anterior.
 • Persones destinatàries: No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets:
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Pol·len edicions sccl estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
  Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides. Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades Pol·len edicions sccl deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions