Una de les principals característiques que defineixen la cooperativa Pol·len edicions sccl és l’ecoedició. L’ecoedició és una manera de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat i de protecció del medi ambient. L’ecoedició és calcular, minimitzar i comunicar l’impacte ambiental de les publicacions. I tot això ho fem amb la verificació de l‘Institut de l’Ecoedició, que per als nostres llibres ens ofereix el Segell ‘Llibre ecoeditat’, que actualment verifica tres criteris: producció local, ús de paper FSC, i càlcul i comunicació de la petjada ecològica a través del bookDAPer. A tots els nostres llibres podreu veure els impactes ambientals generats per cada exemplar. A Pol·len edicions som una entitat fundadora i sòcia de l’Institut de l’ecoedició i d’FSC-Spain.

L’institut de l’ecoedició verifica 3 criteris, els més rellevants per a minimitzar l’impacte ambiental d’un llibre. A part d’aquest 3, els criteris de l’ecoedició són 15. 15 decisions que cal prendre i que ens ajudaran a minimitzar els impactes ambientals negatius. Són aquests:

Ecoedició Producció LocalEl 16,4% de l’impacte ambiental de la producció de llibres es troba en el seu procés de distribució, tant de les matèries primeres necessàries per a la seva fabricació, com en el procés de distribució cap als punts de venda[1]. En la mesura que aquesta producció minimitzi les distàncies a recórrer, es minimitzarà l’impacte ambiental del llibre en sí. A Catalunya, la idea del KM0 i la idea de la producció local del llibre s’expressa mitjançant el segell ‘Llibrelocal.cat’, inclòs en el Segell de Llibre ecoeditat de l’Institut de l’Ecoedició. Aquest és el compromís de les editorials de realitzar tota la seva producció a Catalunya.

Alhora, comptar amb empreses proveïdores i clientes que formin part de l’Economia Social i Solidària també és un criteri de reducció de l’impacte en el sentit que son empreses arrelades a un territori i a una comunitat. Aquest arrelament, fonamentat en que la propietat de l’organització recau en els propis treballadors i treballadores, evitarà aspectes tant poc sostenibles com les deslocalitzacions.

Ecoedició El paperEl paper és la matèria primera fonamental alhora de fabricar un llibre. Segons l’estudi d’Anàlisi del Cicle de Vida] elaborat pel centre Tecnològic Leitat, l’empresa Simmple i Pol·len edicions, el 49,4% de l’impacte ambiental d’un llibre esdevé en la fabricació del paper. Per això, cal prendre mesures importants i contundents que assegurin que les editorials optem per aquell paper amb menor impacte.

L’any 2018, Greenpeace va publicar la Declaración sobre la certificación forestal y recomendaciones para empresas y consumidores, en la que establien una sèrie de criteris a tenir em compte alhora de comprar paper i fusta. Prenent com a referència aquest document, proposem l’ús de paper 100% reciclat i certificat FSC, el paper 100% certificat FSC, i el paper certificat FSC mixt.

Actualment, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, la majoria de la indústria paperera ja ofereix tota la gamma de papers possibles amb aquesta certificació que garanteix l’origen social i ambiental del paper.

Ecoedició La motxilla ecològic

Una persona lectora té dret a conèixer l’impacte ambiental d’un llibre en paper. Aquesta proclama feta l’any 2007, té avui, i al nostre país, una eina puntera per a calcular-ho. Es tracta del software BookDAPer.cat, nascut en el marc del projecte LIFE+ Greening books finançat per la Unió Europea i que rebé el premi al millor projecte LIFE+ del període 2011-2014.

Però el bookDAPer no és només una eina de càlcul. És una a utilitzar a l’hora de dissenyar el producte, i que ens permet prendre les millors decisions per a reduir l’impacte ambiental del llibre, ja que en funció del tipus de paper, les tintes, el format, etcètera, el bookDAPer ens anirà informant de si el nostre impacte és major o menor. Actualment, la bookDAPer és l’eina de l’Institut de l’Ecoedició a través de la qual podem obtenir el Segell ‘Llibre ecoeditat‘, i ens ofereix un munt de dades sobre l’impacte dels nostres llibres: emissions de CO2 equivalent, consum de matèries primeres, d’aigua, d’energia i residus generats.

Ecoedició EcodissenyL’ecodisseny és la incorporació de la preocupació per minimitzar l’impacte ambiental just en el moment de dissenyar un llibre. Tot i que en aquesta fase es provoca el 9,6% de l’impacte ambiental de la producció d’un llibre, és precisament el moment on prendre les decisions que podran repercutir en una minimització de l’impacte ambiental del llibre. L’ecodisseny, doncs, és una aposta estratègica per a les editorials, i a part de ser l’espai i el moment on prendre les millors decisions (aquelles que minimitzen l’impacte ambiental) també és el lloc on investigar per a millorar. És l’espai de la innovació.

Ecoedició Gestió AmbientalTota activitat genera un impacte ambiental. El que és important és tenir-lo localitzat, aplicar mesures de gestió d’aquests impactes, i assumir compromisos per a reduir-los. En aquest sentit, existeixen Sistemes de Gestió Ambiental com son el certificat EMAS i la ISO:14001 que son especialment útils per a les organitzacions.

Menys impactes i menys recursos = Més estalvi. Existeix un certa percepció en que la preocupació pel medi ambient pot generar un sobrecost en el sí de les organitzacions. En alguns cassos realment pot ser així. Si es fa a través d’un Sistema de Gestió Ambiental, però, les dades actuals mostren que en moltes organitzacions s’ha generat un estalvi degut a l’establiment de l’eficiència en processos de consum energètic i de matèries primeres.Ecoedició Tintes i tònersTot i representar una part petita en el volum i pes dels llibres, les tintes son el seu element més contaminant i tòxic. En aquest sentit, les recomanacions per al sistema offset són: Utilitzar tintes amb olis d’origen vegetal; Utilitzar tintes lliures de metalls pesats. I per al sistema digital: Prioritzar les màquines d’injecció versus les de tòner.

 

Ecoedició Sistema d'impressió

Segons l’Anàlisi de Cicle de Vida de la impressió en maquinària digital, aquest sistema genera una reducció de l’impacte ambiental per unitat de producció si ho comparem ambel sistema offset. Tot i això, al final és una decisió que dependrà de quin és el producte que volem fabricar. Per a tiratges llargs (més de 500), i llibres que vulguem que tinguin una vida útil al menys de 35 anys, el sistema offset ofereix resultats de menor impacte.

Ecoedició Digitalització

Avui en dia gairebé tots els llibres son digitals en el sentit que en el seu procés de fabricació s’han usat sistemes digitals i/o electrònics. Aquí es tracta, però, de dilucidar si la lectura en dispositius electrònics pot suposar una reducció de l’impacte respecte la lectura en paper. Com en l’anterior punt, dependrà del llibre en sí. Per segons quines publicacions, l’opció només virtual serà més idònia que l’opció només en paper, per altres al revés, i en la majoria dels cassos la millor opció serà una combinació entre ambdues. El que és important és que de la mateixa manera que en el cas del llibre en paper s’han establert sistemes de càlcul, minimització i comunicació de l’impacte ambiental, en el cas de la lectura digital també s’ha de fer. Sabem que per a compensar l’impacte ambiental del llibre llegit en un dispositiu electrònic, caldria llegir 33 llibres de 360 pàgines cada any, en un dispositiu que duri 15 anys.

Ecoedició Planxes i acabatsEn el sistema offset, les planxes amb trama estocàstica o amb sistemes UCR d’estalvi de tinta, generen un estalvi d’entre el 10 i 15% en l’ús de la tinta. Els acabats inclouen tant l’enquadernació com les accions de reaprofitament dels sobrants de paper o d’altres productes. Si l’equip d’ecodisseny incorpora aquesta mirada alhora de dissenyar el producte, trobarà accions pràctiques, com per exemple l’elaboració de punts de llibre, l’alta reciclabilitat del producte, entre d’altres…

Ecoedició TiradesPonderar les tirades per a no generar estock que s’acumula i no es mou és una bona mesura per a minimitzar els impactes ambientals. Però és clar, com fer-ho? El nostre país és ric en mecanismes com ara la subscripció a col·leccions o a editorials, cosa que permet saber quan exemplars sabem que necessitarem abans de la impressió. Des de fa uns anys, a més a més, les plataformes de finançament popular o micromecenatge com ara Verkami.com, permeten a les editorials conèixer l’interès d’una obra abans de publicar-la i, en el millor dels cassos, saber quants exemplars cal imprimir per a respondre a una primera demanada.

Ecoedició Llicències i software lliure

Totes les obres publicades tenen llicències d’obra. Utilitzar llicències menys restrictives redueix l’impacte ambiental del llibre en el sentit que facilitant-ne la còpia, estàs allargant la vida útil de l’obra. Alhora, el programari lliure ofereix una major durabilitat a les màquines (ordinadors) que emprem per a l’edició, disseny i maquetació de llibres. És a dir, els ordinadors amb sistemes operatius lliures, duren més. L’ús d’aquest programari combat l’obsolescència programada.

Ecoedició EnergiaBona part de l’impacte ambiental de la producció de llibres apareix en el consum energètic que les diverses organitzacions farem servir. Escollir sistemes de proveïment d’energia neta o renovable és un criteri fonamental per a minimitzar aquest impacte.

Banca ètica

A Pol·len edicions només treballem amb entitats financeres definides com a ètiques: Triodos Bank i Coop57.


A Pol·len edicions posem les persones al centre, i no el capital. Això vol dir que prenem mesures de satisfacció, de conciliació, de benestar, de flexibilitat i de felicitat, combinant les necessitats del col·lectiu i de les persones que en formem part.


A Pol·len edicions hem pres la decisió de compensar les emissions de CO2 equivalent generades per la nostra activitat. I ho fem contribuint a la sostenibilitat d’un projecte que, a través de l’agricultura i la ramderia extensiva i agroecològica, exerceix una tasca de custòdia del territori. Aquest projecte són les companyes d’El Serradet de Barneres, sccl. L’acció de compensació per al 2024 s’ha establert a partir de les 21 tones de CO2 equivalent que vam emetre l’any 2023. Segons el preu/tona de CO2, haurem d’aportar 1.470€ a aquest projecte, i ho farem amb hores de treball voluntari. .

 

Actes recents

Jornades Ecobooklab 2022: La bona gestió forestal ambiental i social: crònica i conclusions.
Jornades Ecobooklab 2021: Després de reduir, calcular i comunicar… compensem localment i amb sentit.
Relatoria d’Ecobooklab 2021 de Sergi Picazo, periodista de Crític. Impactes positius i negatius del llibre.
Jornades Ecobooklab 2020: avui comencem una recerca per analitzar la petjada ambiental dels llibres digitals
Jornades Ecobooklab 2019: Crònica de les Jornades 7 de novembre del 2019: món digital, paper i taula d’experiències.

 

Notícies, articles, conferències i materials

[Notícia] Sabíeu que els llibres que es publiquen a Catalunya contaminen com 18 jets privats? Jordi Nopca a l’Ara, 9 de febrer de 2024.
[Conferència] ¿Cuanto contaminamos? Unidades Editoras y Centros de Publicaciones de la Administración General del Estado ante el reto del uso de calculadoras de impacto ambiental, Liber, 4 d’octubre de 2023.
[Guia] Ecoedición. Una guía pública de criterios y herramientas, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, julio 2023.
[Conferència] Ecoedición y edición sostenible, conversatorio con Manuel Gil en la Feria del libro de Madrid, 9 de junio de 2023.
[Conferència] Ecoedició al readmagine 2023. 8 de juny de 2023.
[Noticia] “L’impacte d’un llibre digital equival a comprar 495 llibres en paper” entrevista a Sostenible.cat, 29 de maig de 2023.
[Article] “¿Cuánto contamina la industria editorial española? 79.000 toneladas de CO2” a Publishers Weekly, maig de 2023.
[Conferència] Foro editorial: la ecoedición, a la Universidad Veracruzana, 16 de maig de 2023.
[Article] “Cultura i carboni: 60.982 tones de CO2” a jornal.cat, abril de 2023.
[Article] “Descobreix l’ecoedició” a jornal.cat, desembre de 2022.
[Conferència] Ecoedició i sostenibilitat en el sector editorial, Fòrum Edita, 7 d’octubre de 2022. (Amb l’ICEC, FSC i Pol·len edicions / Institut de l’ecoedició).
[Guia] Dosier ecoedición publicat pel CERLALC, 2022.
[Noticia] Criatures. L’ecoedició, una nova realitat, 2022.
[Conferència] Ecoedición: El impacto ambiental del libro, propuestas para la sustentabilidad en la edición. Feria de editores de Buenos Aires, 28 de setembre de 2021.
[Article] Receptari d’ecoedició: el continent també importa CCCB Lab
[Article] Passar pàgina de l’edició insostenible La Directa (juliol 2021) (pdf)
[Article] L’impacte ambiental de l’edició digital CCCB Lab (maig 2021)
[Conferència] Nuevos retos del sector del libro en España, Fira de Frankfurt, 15 d’octubre de 2020.
[Guia] Manual de la bona ecoedició el vam editar fruit del projecte Greening Books (pdf).
[Guia] Manual de la buena ecoedición que editamos fruto del proyecto Greening Books (pdf)
[Guia] Els secrets ecoedicio (pdf).