Informació Legal i Política de privadesa

Dades identificatives:
Titularitat del domini pol-len.cat: Pol·len edicions sccl

Domicili social: c/ Junta de Comerç, 20, 08001 Barcelona,
Número d’identificació fiscal (NIF): F66231440

Persones Usuàries:
L’accés i/o ús del web o webs de Pol·len edicions sccl atribueix la condició d’usuària, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment. Pol·len edicions es reserva el dret de modificar les presents condicions generals d’ús en qualsevol moment, per la qual cosa l’usuari haurà de consultar periòdicament les mateixes a fi de conéixer les possibles modificacions.

Ús del portal:
La responsabilitat de l’ús diligent de la publicació correspon a la usària, que haurà de fer ús dels continguts i serveis existents en el mateix amb subjecció a les presents condicions generals, les condicions particulars que siguin aplicables, la Llei, obligant-se a no utilitzar el lloc web amb fins il·lícits o fraudulents. L’usuari serà responsable davant Pol·len edicions sccl. i terceres persones dels danys i perjudicis de tota mena que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment del deure de diligència en l’ús d’aquest lloc web.

Protecció de dades:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Pol·len edicions sccl informa a les persones Usuàries:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Pol·len edicions sccl informa a les persones Usuàries:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 • Responsable: Pol·len edicions sccl
 • Finalitat: Gestionar les dades a les que l’empresa accedeix com a conseqüència de la venda en línia. Així mateix, s’autoritza l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser d’interès pels usuaris, en el cas de que hagin autoritzat l’enviament de les mateixes.
 • Legitimació: Obtenir el consentiment de l’interessat per procedir al tractament amb la finalitat citada en l’apartat anterior.
 • Persones destinatàries: No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets:
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Pol·len edicions sccl estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
  Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides. Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades Pol·len edicions sccl deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions